Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky elektronického obchodu www.textilforum.cz

I. Úvodní ustanovení

 1. Zboží lze objednat výhradně prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách internetového obchodu. Za platnou bude považována pouze řádně vyplněná objednávka s úplnými předepsanými náležitostmi. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Prodávající neodpovídá za omyly v objednávce ze strany Kupujícího a řídí se číslem daného zboží.
 2. Nelze předpokládat, že Prodávající má jakékoliv informace o konkrétním účelu pro jaký je zboží objednáváno, pokud takovýto účel není písemně specifikován v okamžiku, kdy Kupující předloží objednávku Prodávajícímu.

II. Objednávky a uzavření kupní smlouvy

 1. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky akceptuje kupující cenu zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky. Prodávající si vyhrazuje právo požádat Kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky. Podání objednávky je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena oznámením Prodávajícího o přijetí objednávky na uvedenou kontaktní e-mailovou adresu Kupujícího. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Smlouva se uzavírá vždy v českém jazyce.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného a balného. S konečnou cenou za zboží je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Základní charakteristika zboží a jeho cena je vždy uvedená v nabídkové sekci internetového obchodu, přičemž uvedená cena je včetně DPH a nezahrnuje případné poštovné a balné, která budou Kupujícímu sdělena při dokončování objednávky.
 3. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které lze dodat. Prodávající se zavazuje dodat zboží v bezvadném stavu a v souladu s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující právním předpisům platným na území České republiky.
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.
 5. Prodávající má právo odmítnout objednávku toho Kupujícího, který opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 6. Cenou se rozumí cena uvedená v aktuální nabídce internetového obchodu (vždy je uvedena cena zboží včetně DPH), přičemž dnem provedení aktualizace cen v nabídkové sekci internetového obchodu přestávají platit ceny zde dosud uvedené. Celková cena objednaného zboží se v případě dodání prostřednictvím přepravní společnosti automaticky navyšuje o cenu poštovného.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen jejich aktualizací v nabídkové sekci internetového obchodu. Platné ceny jsou potvrzeny Kupujícímu vždy v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
 8. V případech, kdy Prodávající nemůže zajistit plnění objednávky z důvodu, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se podstatně změnila cena od dodavatele zboží, bude Kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud se strany nedohodnou, má Prodávající nebo Kupující možnost zrušit objednávku nebo její část.
 9. Vyobrazení některých nabízených výrobků může být pouze ilustrativní. Kupující si může vyžádat vzorek požadovaného zboží pro ověření vlastností a barevnosti materiálu.

III. Dodací podmínky

 1. Termín dodání zboží

  Pokud je zboží skladem, bude doručeno kupujícímu do 1 týdne od přijetí objednávky Prodávajícím. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupujícímu bude tato skutečnost e-mailem oznámena nejpozději do tří pracovních dnů po odeslání objednávky.

 2. Osobní odběr zboží

  Kupující může v objednávce zvolit možnost vyzvednutí zboží přímo v provozovně společnosti TEXTIL FORUM s.r.o., v ulici Uruguayská 416/11, Praha 2, v takovém případě bude Prodávajícím e-mailem informován o dni, kdy je zboží připraveno k osobnímu odběru. Zboží bude Kupujícímu rezervováno po dobu následujících 7 dní.

 3. Dodání prostřednictvím přepravní společnosti

  Pokud Kupující zvolí možnost dodání prostřednictvím přepravní společnosti, bude zásilka odeslána jako obchodní balík s doručením dle dodacích podmínek přepravní společnosti. Doručovací adresa však musí být vždy na území České republiky. Poštovné a balné vždy hradí Kupující a je na něj upozorněn při dokončování objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a případné závady bez odkladu oznámit přepravci a zahájit reklamační řízení u přepravce a informovat Prodávajícího o jeho výsledku. V opačném případě nemůže Prodávající brát zřetel na reklamace Kupujícího v souvislosti s porušeným nebo poškozeným obalem. Pokud je přepravní obal poškozen, Kupující by měl zásilku od přepravce odmítnout převzít a tuto skutečnost sdělit Prodávajícímu. Podpisem dodacího dokladu Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 4. Úhrada ceny za zboží

  Úhrada zboží může probíhat platbou předem na bankovní účet Prodávajícího, platbou předem platební kartou, hotově při zaslání zboží na dobírku, platební kartou nebo hotově při osobním odběru v provozovně Prodávajícího.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

 1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. V této lhůtě je povinen vrátit Prodávajícímu zpět nepoškozené a nepoužité zboží.. O odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen informovat Prodávajícího emailem na adrese info@textilforum.cz, popřípadě doporučeným dopisem na shora uvedenou adresu Prodávajícího.
 2. Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, nebo na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.
 3. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, vrátí Prodávající spotřebiteli všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu způsobu standardního dodání, které Prodávající nabízí. Prodávající je povinen vrátit zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy, ne však dříve než obdrží vrácené zboží. Prodávající vrátí spotřebiteli peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud nebude se spotřebitelem dohodnut jiný způsob vrácení.
 4. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

V. Reklamace

 1. Kupující musí písemně u Prodávajícího uplatnit práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), doložit dokladem o nákupu a připojit své kontaktní údaje. Vady, které má zboží při dodání (ať už v množství nebo druhu dodaného zboží), je povinen oznámit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, u metrového textilu ještě před jeho rozstříháním. Prodávající rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci prodávající vyřídí do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace v souladu s právními předpisy a vyrozumí Kupujícího. Pokud byla reklamace oprávněná, Prodávající zašle zboží Kupujícímu na své náklady, v opačném případě bude zboží vráceno Kupujícímu na jeho náklady, případná cena za zajištění opravy bude s Kupujícím předem projednána.
 2. Za vadné plnění nelze považovat a reklamaci nelze uplatnit v případě, že:

  • je vada u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním,
  • vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti)
  • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením
 3. Reklamaci nelze úspěšně uplatnit, pokud došlo k neodborné instalaci nebo k takovému použití, které je v rozporu s návodem použití, resp. s obvyklým způsobem užití daného druhu zboží, pokud došlo k porušení ochranných pečetí apod.

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, adresa, telefon) společnosti TEXTIL FORUM s.r.o., IČ 27252957, Uruguayská 416/11, 120 00 Praha 2, jakožto správci, a to pro obchodní a marketingové účely a nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb.. Souhlas uděluje na dobu do odvolání souhlasu. Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám (výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží). Kupující bere na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné, jeho trvání je však podmínkou uzavření a plnění kupní smlouvy na zboží v rámci internetového obchodu. Bere na vědomí, že má právo přístupu k informacím o zpracovávaných osobních údajích a v případě, že došlo k porušení jeho práv, může žádat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti, má právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Jednotlivé objednávky jsou po své realizaci Prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.
 2. Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.
 3. Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.
+420 242 410 658 volejte nebo nám napiště
Payu, GLS

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Copyright © 2010 - 2018 TextilForum.cz

Eshop vytvořil Webový servis