Reklamační řád

I. Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 1. je-li vada u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
 2. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním,
 3. vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
 4. je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením.

II. Uplatnění reklamace

 1. Kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího po celou otevírací dobu.
 2. Kupující by měl uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, u metrového textilu ještě před jeho rozstříháním. Po rozstříhání zboží již není možné uplatnit právo z vadného plnění. Nedovoluje-li povaha vady materiálu její zjištění ještě před zpracováním metrového textilu, je kupující povinen přerušit jeho další zpracování ihned po zjištění vady. V případě, že kupující bude i po zjištění vady nadále pokračovat v jeho zpracování a způsobí tak rozsáhlejší poškození, nebude reklamace uznána.
 3. Kupující je povinen doložit místo a čas uskutečněné koupě a cenu zakoupeného zboží. Výše uvedené náležitosti doloží kupující prodejním dokladem, popř. jiným věrohodným způsobem.
 4. Kupující je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

III. Vyřízení reklamace

 1. Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, nejpozději do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 2. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

IV. Rozpor s kupní smlouvou

 1. V případě, že zakoupené zboží má vadu, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 2. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době.
 3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

V. Odstranitelné, neodstranitelné vady

 1. Vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita textilního zboží, a oprava může být řádně provedena bez zbytečného odkladu, jsou vady odstranitelné. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.
 2. Vady, které nelze odstranit, a které brání řádnému užívání textilního zboží, jsou vady neodstranitelné.

VI. Zboží prodávané za nižší ceny

 1. Zboží, které má vady, jež nebrání, aby mohl být výrobek užíván k určenému účelu, musí být prodáváno jen za nižší ceny. Prodávající je povinen upozornit kupujícího, že výrobek má vadu, a upřesnit o jakou vadu jde. Za vady zboží, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá.
 2. U metrového textilu má kupující nárok na přidání 10 cm látky zdarma za každou vadu, nebo snížení ceny u požadované metráže o částku rovnající se ceně 10 cm zboží.
Tento reklamační řád je zpracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.


Reklamační řád nabývá účinnosti dnem: 1. 1. 2014

TEXTIL FORUM s.r.o., Uruguayská 416/11, Praha 2, 120 00; IČ: 27252957


Naposledy shlédnuté